Công ty vua kem
PAFO CO., LTD
Số 26LK14 Mậu Lương, Hà Nội, VN
T: 024 3906 8888
E: vuakem@vuakem.com
www.vuakem.com
www.vuakem.vn
www.vuakem.net
www.vuakem.edu.vn
www.vuakem.com.vn

RUBICONE VIỆT NAM (PAFO)

T: 024 6689 1111

E: vuakem@vuakem.com
W: www.rubiconevietnam.com

TAYCOOL VIỆT NAM (PAFO)

T: 024 232 11111

E: vuakem@vuakem.com
W: www.taycoolvietnam.com

TECMACH VIỆT NAM (PAFO)

T: 024 3906 8888

E: vuakem@vuakem.com
W: www.italygelatomachine.com

COFRIMELL VIỆT NAM (PAFO)

T: 024 3906 8888

E: vuakem@vuakem.com
W: www.cofrimellvietnam.com

INNOVA VIỆT NAM (PAFO)

T: 024 3906 8888

E: vuakem@vuakem.com
W: www.innova-vietnam.com