Flavors

444.480VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
270.080VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
423.680VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
609.600VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
457.920VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
416.000VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
508.480VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
734.400VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
915.200VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
«1 - 2 - 3»